Polityka prywatności obowiązująca na portalu
www.iliveunderwater.com

1. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności Spółki. Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od Użytkowników serwisów internetowych.

2. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe Użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

3. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), Użytkownik przechodzi w obszar gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.


DEFINICJE

1. Użyte w niniejszej polityce prywatności pojęcia oznaczają:

1.1 Spółka - Spółka I live in water spółka akcyjna z siedzibą w Pile, przy ul. Kasztanowej 5A, 64-920 Piła wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Gospodarczy w Poznaniu: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000692593 (dalej: Spółka), która świadczy usługi drogą elektroniczną w ramach Serwisu oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

1.2 Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

1.3 Cookies Spółki - oznacza Cookies zamieszczane przez Spółkę, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu.

1.4 Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Spółki, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

1.5 Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Spółka prowadzi Serwis internetowy, działający w domenie: www.iliveunderwater.com.

1.6 Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

1.7 Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Spółka przestrzega przepisów określonych w ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), Rozporządzeniu z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). Jednocześnie informujemy, iż we wskazanych w zd. poprzednim aktach prawnych znaleźć można szczegółowy zakres możliwości przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz przysługujących Użytkownikowi w tym zakresie praw. Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych, Spółka wdrożyła odpowiednie procedury techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie informacji zbieranych online za pośrednictwem Serwisu i zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu takich informacji przesyłanych online.

2. Spółka dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Spółkę, jako administratora danych, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

4. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w szczególności poprzez zaznaczenie wskazanego pola podczas procedury mającej na celu umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z wybranych funkcjonalności Serwisu, np. na formularzu.

5. Spółka nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody.

3. ZAKRES WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Spółka przetwarza dane osobowe Użytkownika (tj. informacje służące do zidentyfikowania Użytkownika lub skontaktowania się z Użytkownikiem), które to Użytkownik udostępnia na skutek korzystania z usług Spółki i/lub zostały podane samodzielnie przez Użytkownika.

2. Spółka przetwarza, w szczególności następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, miejscowość, dane/informacje o dokonywanych przez Użytkownika płatnościach, informacje dotyczące aktywności Użytkownika na Serwisie, informacje dotyczące przyzwyczajeń Użytkownika związanych z korzystaniem z innych stron internetowych (związane z podejmowanymi przez Spółkę działaniami reklamowymi), adres IP, przeglądarka internetowa i rodzaj Urządzenia.

3. Użytkownik nie ma obowiązku podawać wskazanych danych osobowych. Jeśli jednak ich nie poda, może to w wielu przypadkach uniemożliwić Spółce świadczenie usług na rzecz Użytkownika lub uniemożliwić Spółce udzielenie odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania.

4. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Spółka dąży do zapewnienia całkowitej ochrony zgromadzonych/przetwarzanych danych osobowych, w związku z czym podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania nadużyciu, utracie, nieuprawnionemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu i nieuprawnionemu wprowadzaniu do nich zmian. W przypadku podejrzenia, że dane osobowe Użytkownika nie są odpowiednio zabezpieczone lub gdy istnieją dowody nadużycia, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta lub na adres mailowy: contact@iliveunderwater.com.

2. Spółka informuje, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa może zostać zobowiązana przez upoważnione do tego organy państwowe do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika.

5. POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

1.1 formularze wypełniane online - informacje gromadzone są dzięki rozmaitym formularzom dostępnym na Serwisie, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, złożenia aplikacji oraz wyrażenia uwag;

1.2 kontakt bez pośrednictwa sieci - na Serwisie znajdują się numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się kontaktować ze Spółką;

1.3 dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstotliwości odwiedzin na Serwisie - prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez serwer Spółki, takich jak adres IP Użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na Serwisie, URL odwiedzane po wizycie na Serwisie oraz inne odwiedzane strony. Spółka nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości Użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania z Serwisu.

1.4 podczas korzystania z zasobów Serwisu www.iliveunderwater.com - gromadzone są informacje o Użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak "Cookies".

1.5 poprzez tzw. elektroniczne obrazki, "web beacons" (zwane również jako puste gify). "Web beacons" pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której "web beacon" został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Użytkowników.

6. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do Serwisu lub jego podstron w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji oraz do realizacji zobowiązań Spółki wobec Użytkownika.

2. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika Serwisu.

3. W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu złożył zamówienie na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów lub w inny sposób wyraził zgodę na ich otrzymywanie, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy emailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania Użytkownikowi newslettera.

4. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Serwisu lub do personalizacji zawartości podstron Serwisu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu Spółka zaleca zapoznanie się z treścią „Pomocy” przeglądarki internetowej.

5. Informacje o lokalizacji są wykorzystywane do dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika.

6. Spółka wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

6.1 Cookies Sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

6.2 Cookies Trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:

7.1 „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

7.2 pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

7.3 „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;

7.4 „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

7.5 „reklamowe” pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

8. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

8.1 dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;

8.2 optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

8.3 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwi ulepszanie struktury i zawartości Serwisu;

8.4 utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

9. Stosowane przez Spółkę Cookies są bezpieczne dla Urządzenia. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego poprzez Cookies. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

7. PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Spółka respektuje przysługujące każdej osobie, w szczególności przysługujące Użytkownikowi, prawo do kontroli przetwarzanych danych, które go dotyczą zawartych w zbiorach danych.

2. Każdy Użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

3. W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Spółka może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

4. Użytkownik korzysta ze swoich uprawnień poprzez skierowanie do Spółki pisma, w którym przedstawi swoje żądania.

5. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Spółka jest obowiązana, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.

8. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka nie będzie przechowywać danych osobowych Użytkownika dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, które legły u podstaw ich gromadzenia, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu.

9. ZMIANY DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejszym Spółka zastrzega, iż przedmiotowa Polityka Prywatności może być aktualizowana. Spółka powiadomi każdego Użytkownika o ewentualnych, istotnych zmianach w sposobie przetwarzania przez Spółkę danych osobowych, zamieszczając stosowny komunikat w Serwisie i wysyłając wiadomość do Użytkownika, na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy Użytkownik będzie nieusatysfakcjonowany zmianami w Polityce Prywatności może w każdej chwili zdecydować o zaprzestaniu korzystania z Serwisu, w tym w szczególności usunąć swoje dotychczasowe konto.

Dane kontaktowe

Adres siedziby:
I live in water spółka akcyjna

ul. Kasztanowa 5A

64-920 Piła

e-mail: contact@iliveunderwater.com

Wersja obowiązująca od dnia 19.01.2018