Ogólne warunki świadczenia usług
na rzecz Organizatorów

1. Definicje

Oferta - asortyment produktów i usług oferowanych przez poszczególnych Organizatorów, za pośrednictwem Serwisu.

Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z usług Organizatorów, jak również prowadząca własny profil w Serwisie, w którym opisuje swoje doświadczenie związane z nurkowaniem, Użytkownikiem, w rozumieniu niniejszego OWU jest również osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, składająca Zamówienie Organizatorowi za pośrednictwem Serwisu.

Umowa - stosunek prawny zawarty pomiędzy Spółką a Organizatorem.

Serwis - strony internetowe, aplikacje, narzędzia i inne urządzenia Serwisu www.iliveunderwater.com oraz jego jednostek powiązanych i partnerów handlowych, na których udostępnia się Usługi.

Organizator - podmiot, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie organizowania wycieczek turystycznych, kursów nurkowania, szkoleń i innych wydarzeń, których głównym celem jest nurkowanie, korzystający z usług świadczonych przez Spółkę po zaakceptowaniu przez nią zgłoszenia rejestracyjnego.

Dane Organizatorów - informacje dotyczące Organizatora, w szczególności, nazwa organizatora, dane kontaktowe, informacje ogólne, wachlarz usług (kursy i szkolenia nurkowania, usługi indywidualne, grupowe, wynajem sprzętu, nocleg), ceny poszczególnych produktów (z VAT), logotyp, grafika.

Miejsce nurkowe - interesujące z nurkowego punktu widzenia miejsce w określonym kraju i rejonie.

Platforma – baza danych Organizatorów oraz ich ofert turystycznych, w szczególności związanych z nurkowaniem, udostępniona w Serwisie. Celem Platformy jest w szczególności udostępnienie Ofert dla Użytkowników celem zapoznania się przez nich z wachlarzem usług oferowanych przez Organizatorów.

Usługi - czynności oferowane Organizatorowi przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności: umożliwienie publikacji Oferty oraz publikacja Oferty, ułatwienie/pośredniczenie przy zawieraniu Umów w tym przekazywanie Zgłoszeń do Organizatora, umożliwienie dodawania ocen, komentarzy i opinii.

Konto - spersonalizowany panel administracyjny Organizatora dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego na stronie internetowej www.iliveunderwater.com – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego to Organizator może korzystać z usług świadczonych przez Spółkę, w tym w szczególności publikować swoje Oferty.

Spółka I live in water spółka akcyjna z siedzibą w Pile, przy ul. Kasztanowa 5A, 64-920 Piła wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Gospodarczy w Poznaniu: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000692593 (dalej: I live in water), która świadczy usługi drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

Systemy Płatności Online - PayPal (Operator płatności - PayPal Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. E. Plater 53, 00-133 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000289372).

2. Postanowienia ogólne

1. Spółka I live in water spółka akcyjna z siedzibą w Pile, przy ul. Kasztanowa 5A 64-920 Piła wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Gospodarczy w Poznaniu: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000692593 (dalej zwana jako „Spółką”) prowadzi bazę danych, w której Organizatorzy mogą rejestrować swoje obiekty oraz udostępniać Użytkownikom Oferty. Celem Platformy jest możliwość zapoznania się przez Użytkowników z Ofertą, następnie ich analiza i wybór Oferty najkorzystniejszej dla Użytkownika.

2. Z Platformy prowadzonej przez Spółkę mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, które są właścicielami bądź też upoważnionymi pracownikami Organizatora.

3. Niniejsze zasady i warunki obowiązują w przypadku wszystkich usług świadczonych Organizatorom przez Spółkę związanych z wpisem do bazy danych Ofert. Organizator zostanie powiadomiony o zmianach w niniejszych zasadach i warunkach za pośrednictwem swojego konta. Wszelkie umowy uzupełniające, poprawki i dodatki muszą zostać potwierdzone na piśmie przez Spółkę.

4. Zastosowanie w stosunkach między stronami innych ogólnych warunków współpracy/umów, na przykład ustanowionych jednostronnie przez Organizatora, jest wyraźnie wyłączone. Postanowienia niniejszych dokumentu mogą być uszczegóławiane/zmieniane jedynie w odrębnych porozumieniach/umowach zawieranych między Spółką a Organizatorem.

5. Spółka udostępnia na Serwisie niniejszy dokument w formie elektronicznej, który może być zapisany przez Organizatorów na trwałym nośniku.

6. Spółka nigdy nie jest stroną Umowy, a jedynie pośredniczy w jej zawarciu. Organizator jest w pełni odpowiedzialny za realizację Umowy, chyba że zostanie zawarta odrębna umowa współpracy między Spółką a Organizatorem, modyfikująca postanowienia niniejszego Regulaminu.

7. Organizator oświadcza, iż zapoznał się z polityką prywatności Spółki dostępną w Serwisie i będzie postępować zgodnie z tą polityką prywatności. Organizator nie będzie udostępniać danych osobowych Użytkowników osobom trzecim oraz nie będzie kontaktować się z Użytkownikiem w innych celach niż związane z wykonywaniem Umów.

3. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wpis Organizatora i powiązanej z nim oferty turystycznej do internetowej bazy danych lub zmiana istniejącego ogłoszenia Organizatora.

2. Stosunek umowny jest skutkiem rejestracji dokonanej przez Organizatora w witrynie www.iliveunderwater.com. Organizator dokonuje rejestracji, wpisując wymagane dane do formularza rejestracyjnego, akceptując postanowienia niniejszego regulaminu oraz akceptując postanowienia umowy współpracy której treść przedstawiana jest Organizatorowi każdorazowo w procesie rejestracji. Po zakończeniu rejestracji i uiszczeniu opłaty abonamentowej, o której mowa w rozdziale 7 niniejszego Regulaminu nastąpi aktywacja konta w Serwisie.

3. Spółka akceptuje warunki umowy, wysyłając (pocztą elektroniczną) potwierdzenie udanej rejestracji w Serwisie.

4. Materiały związane z Ofertą, o ile Organizator nie będzie mógł samodzielnie ich udostępnić, każdorazowo przesyłać będzie na adres mailowy Spółka contact@iliveunderwater.com. Od chwili aktywacji konta, Organizator jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności przesłanych materiałów. Wszelkie błędy, o ile Organizator nie jest w stanie ich zaktualizować/poprawić/uzupełnić we własnym zakresie, winny zostać natychmiast zgłoszone do Spółki.

5. Spółka może odrzucić wniosek o rejestrację Organizatora. W przypadku odrzucenia wniosku, pomiędzy Spółką a Organizatorem nie powstaje jakikolwiek stosunek prawny.

6. Organizator jest odpowiedzialny za poprawność swoich danych. Informacje i materiały fotograficzne, przesyłane przez Organizatora celem przedstawienia swojej Oferty, nie mogą naruszać praw osób trzecich.

7. Z chwilą zawarcia Umowy:

a. Organizator udziela Spółce pozwolenia na wykorzystywanie i przetwarzanie Danych Organizatora, na przykład do baz danych, platform partnerskich lub wyszukiwarek, a także udziela Spółce licencji i prawa udzielania sublicencji osobom trzecim w zakresie Danych Organizatora, z uwzględnieniem rozdziału 5;

b. Organizator udziela Spółce pozwolenia na oferowanie dodatkowych usług, i obciążanie Organizatora opłatami w związku z tymi usługami. Organizator ma możliwość odmowy świadczenia dodatkowych Usług na jej rzecz.

8. Aby zrezygnować z Usługi, Organizator powinien wysłać do Spółki wiadomość e-mail (na adres: contact@iliveunderwater.com) z informacją o rezygnacji. Rozwiązanie umowy jest skuteczne z chwilą przesłania przez Spółkę zwrotnej wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu rezygnacji. Po rozwiązaniu umowy Organizator może zwrócić się do Spółki z prośbą o usunięcie swojego wpisu z Serwisu.

9. Organizator może wystąpić o usunięcie wyłącznie tych danych, które zostały przez niego udostępnione. Ich usunięcie nie będzie miało wpływu na materiały udostępnione przez osoby trzecie, w szczególności wpisy Użytkowników.

10. Spółka zastrzega sobie prawo do rozwijania, zmieniania wyglądu, sposobu funkcjonowania i dostępnych funkcji Platformy jak również całego Serwisu oraz do wprowadzania poprawek w oprogramowaniu. Spółka poinformuje Organizatora o wprowadzanych zmianach za pośrednictwem wiadomości e-mail wskazanego przez Organizatora przy procesie aktywacji konta. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z nieprawidłowego korzystania przez Organizatorów z Serwisu.

4. Oceny, recenzje, komentarze

1. Oceny, recenzje i komentarze pochodzące od osób trzecich, w szczególności od Użytkowników są publikowane w Serwisie jako materiały dodatkowe.

2. Organizator nie może domagać się usunięcia oceny, recenzji czy komentarza, jeżeli nie naruszają one powszechnie obowiązującego prawa.

3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Organizatora za treść recenzji i jakiekolwiek ich negatywne skutki. Recenzje nie odzwierciedlają opinii Spółki, a jedynie Użytkowników.

5. Gwarancje Organizatora i zwolnienia z odpowiedzialności

1. Organizator:

a. gwarantuje, że wszelkie sprzęty udostępniane Użytkownikom spełniają wymagane prawem normy, zaś usługi oferowane przez Organizatorów są w pełni bezpieczne;

b. gwarantuje, że posiada wszystkie wymagane dla Organizatorów licencje, koncesje i zezwolenia;

c. oświadcza, że nie znajduje się w stanie upadłości/likwidacji, oraz, że nie prowadzi postępowania restrukturyzacyjnego. Oświadcza również, iż nie jest wobec niego lub osób nią zarządzających prowadzone jakiekolwiek postępowanie karne lub karno-skarbowe.

d. gwarantuje, że Dane Organizatora mogą być swobodnie wykorzystywane i przetwarzane przez Spółkę bez naruszenia praw własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich oraz;

e. w razie wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią przeciwko Spółce z roszczeniem lub dochodzeniem odpowiedzialności związanym z naruszeniem jej praw własności intelektualnej lub innych praw Organizator zobowiązuje się zwolnić Spółkę od jakiegokolwiek obowiązku świadczenia względem takiej osoby trzeciej oraz w pełni przejąć ciężar i koszt obrony przed takimi roszczeniami osoby trzeciej;

f. gwarantuje, że Umowy są realizowane zgodnie z Danymi Organizatora wyświetlanymi na Platformie; oraz

g. przyjmuje na siebie odpowiedzialność za roszczenia zgłaszane przez Użytkowników związane z postępowaniem Organizatora lub sposobem realizacji przez niego Umów a w razie wystąpienia przez Użytkownika przeciwko Spółce z roszczeniem lub dochodzeniem odpowiedzialności zobowiązuje się zwolnić Spółkę od jakiegokolwiek obowiązku świadczenia względem Użytkownika oraz w pełni przejąć ciężar i koszt obrony przed takimi roszczeniami.

2. Ponadto, Organizator oświadcza, że nazwa domeny, do której następuje przekierowanie, nie narusza praw osób trzecich, w szczególności prawa do posługiwania się daną nazwą. Spółka nie ponosi wobec Organizatora odpowiedzialności za skierowanie wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń przez osobę trzecią w związku z naruszeniem jej praw.

3. Spółka zastrzega sobie prawo do umieszczania na Platformie łączeń do innych witryn.

4. Organizator ma obowiązek niezwłocznie poinformować Spółkę w formie pisemnej o wszelkich zmianach w podanym adresie URL (do tego celu wystarczy wiadomość e-mail). W przypadku zaniechania powyższego obowiązku, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z brakiem aktualizacji danych.

5. Spółka zastrzega, iż materiały przesłane do witryn Spółki przez Organizatora, członków społeczności lub inne strony trzecie nie będą weryfikowane.

6. Organizator ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje materiały obecne w Serwisie Spółki. Odpowiedzialność ta dotyczy również materiałów znajdujących się w witrynie, do której przekierowuje adres URL podany przez Organizatora.

6. Licencja

1. Organizator udziela Spółce - nieograniczonej czasowo i regionalnie, niewyłącznej, możliwej do przeniesienia oraz dalszego licencjonowania, wolnej od opłat - licencji na wszelkie materiały udostępniane za pośrednictwem Platformy. Odnosi się to zwłaszcza, ale nie wyłącznie, do zdjęć, filmów, tekstów i informacji.

2. Prawo do wykorzystania materiałów obejmuje w szczególności

a. prawo do reprodukcji, publicznego udostępniania i dystrybucji, tj. oferowania publicznego dostępu do materiałów, nieograniczonego ich powielania i prezentowania wszelkimi dostępnymi sposobami, w tym w szczególności poprzez cyfrową integrację z witrynami;

b. prawa do publicznego prezentowania materiałów, tj. powielania oraz publicznego ich odtwarzania w celach komercyjnych i niekomercyjnych za pośrednictwem urządzeń do zapisu danych lub innych nośników, w szczególności przy użyciu analogowych oraz cyfrowych metod i technik;

c. prawa do reklamy, tj. prawa do wykorzystywania materiałów w celu reklamowania witryn nie tylko w Internecie, ale również w telewizji i prasie.

3. Prawo do wykorzystywania materiałów pozwala również na wykorzystywanie ich części, a także łączenie ich z materiałami innego pochodzenia.

4. Organizator oświadcza, że jest właścicielem przekazywanych treści i nie istnieją żadne ograniczenia w przekazaniu ich Spółce ze skutkiem natychmiastowym. Organizator oświadcza również, że użycie przesłanych materiałów nie narusza żadnych praw osób trzecich. Ponadto Organizator oświadcza, że wykorzystanie materiałów nie narusza praw ochrony wizerunku osób trzecich, co oznacza, że osoby znajdujące się na zdjęciach wyraziły zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Płatność za Usługi

1. W ramach Płatności za Usługi, Organizator opłaci na rzecz Spółki, z uwzględnieniem postanowień i w razie konieczności zakresem łączącej strony Umowy uszczegóławiającej:

a. opłatę roczną;

b. prowizję za każdą Umowę (również w przypadku odstąpienia od niej przez Organizatora);

c. wszelkie koszty administracyjne dla każdej Umowy (również w przypadku odstąpienia od niej przez Organizatora);

d. wszelkie koszty windykacyjne;

e. wszelkie odsetki naliczane od faktur nieopłaconych w terminie; oraz

f. wszelkie koszty administracyjne i inne koszty korzystania z Usług, które Organizator nabywa od Spółki.

2. Ogólna kwota należności zostanie określona przez Spółkę poprzez panel rejestracyjny. Cena usługi uzależniona jest od standardów usługi każdorazowo wybieranych przez Organizatora w procesie rejestracji.

3. Należności wynikające z ust. 1 powyżej można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami, w szczególności poprzez uiszczenie opłaty przelewem poprzez System Płatności Online.

4. Organizatorowi nie będzie przysługiwało prawo potrącenia przysługujących mu względem Spółki wierzytelności z wierzytelnościami przysługującymi Spółce względem Organizatora. Do czasu uregulowania przez Organizatora płatności wobec Spółki, Spółka może wstrzymać się ze świadczeniem na rzecz Organizatora swoich Usług.

5. Spółka nie przechowuje ani nie przetwarza danych karty kredytowej. Płatność jest przetwarzana wyłącznie przez dostawcę usług płatniczych.

6. Spółka z zachowaniem praw nabytych Organizatora i w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy, zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Serwisu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Organizatorów czasowy dostęp do Usługi.

8. Okres świadczenia Usług i rezygnacja z Usług

1. Spółka świadczy Usługi na rzecz Organizatora przez okres 12 miesięcy liczone przy pierwszym logowaniu – od dnia aktywacji konta i zaksięgowania przez Spółkę płatności, przy przedłużeniu Umowy na kolejny okres 12 miesięcy - od dnia zaksięgowania przez Spółkę płatności.

2. Z zastrzeżeniem Rozdziału 8 oraz postanowień pkt. 6 Rozdziału 7, Spółka będzie świadczyć na rzecz Organizatora Usługi także po upływie wskazanego okresu 12 – miesięcy, przez następny okres 12 – miesięcy, o ile najpóźniej na 1 miesiąc przed upływem wskazanego terminu Organizator nie wypowie ich świadczenia (klauzula prolongacyjna). Organizator zobowiązany jest do poprawnej realizacji Umów, aż do momentu rozwiązania łączącego Spółkę stosunku prawnego.

3. Spółka może w każdym wypadku zrezygnować ze świadczenia Usług na piśmie za jednomiesięcznym (1) wypowiedzeniem. Organizator winien realizować Umowy do momentu uregulowania przez siebie wszystkich płatności na rzecz Spółki.

4. Spółka może zawiesić świadczenie Usług, jeżeli Organizator naruszy którekolwiek postanowienie niniejszych regulaminu lub też będzie działać na niekorzyść Spółki i, w szczególności naruszając dobre imię i reputację Spółki.

5. Spółka może zrezygnować ze świadczenia Usług na rzecz Organizatora ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Organizator:

a. naruszy istotne postanowienia niniejszego Regulaminu,

b. przekaże niepoprawne lub niepełne Dane Organizatora lub inne informacje wymagane podczas rejestracji; lub

c. otrzyma 5 negatywnych recenzji.

9. Odpowiedzialność Spółki

Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Organizatora, chyba że wynika ona z rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Spółki. Całkowita odpowiedzialność Spółki wobec Organizatora ograniczona jest do kwoty wypłacanej w takim przypadku na podstawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Spółki. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny nie nastąpi żadna wypłata z tytułu powyższego ubezpieczenia, wszelka odpowiedzialność będzie ograniczona do kwoty 250,00 (słownie: dwustu pięćdziesięciu) euro.

10. Pozostałe postanowienia

1. Z zastrzeżeniem postanowień odmiennych, Spółka może jednostronnie zmienić Regulamin i opublikuje go (zaktualizowaną wersję) w Serwisie. Spółka prześle Organizatorowi egzemplarz Regulaminu na jego wniosek złożony drogą elektroniczną. Spółka zobowiązuje się do ogłoszenia zmian Regulaminu na dwa miesiące przed ich wejściem w życie. Zmiany nie zaczną obowiązywać w stosunku do danego Organizatora, jeżeli zawiadomi on Spółkę w terminie 2 tygodni od dnia powzięcia informacji o zmianach, że nie akceptuje wprowadzanych zmian, w takim Spółka może zakończyć świadczenie Usług na rzecz Organizatora bez zachowania terminu wypowiedzenia.

2. Stosunek prawny pomiędzy Spółką a Organizatorem podlega prawu polskiemu, w szczególności przepisom Kodeksu cywilnego. Spory powstałe w związku ze świadczeniem objętych Regulaminem Usług będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.

3. Organizator nie może zastawić lub przenieść praw i zobowiązań wynikających z tytułu świadczenia Usług przez Spółkę, w tym Obsługi płatności na jakąkolwiek osobę trzecią, bez uprzedniej zgody Spółki. Spółka może wyrazić przedmiotową zgodę jedynie w formie pisemnej. Spółka może przenieść lub zastawić swoje prawa lub zobowiązania wynikające ze świadczenia Usług, w tym Obsługi płatności na osoby trzecie.

4. Organizator winien zachować poufność w odniesieniu do Usług świadczonych przez Spółkę, w szczególności nie może on ujawniać jakichkolwiek informacji związanych ze świadczeniem Usług osobom trzecim bez uprzedniej zgody Spółki wyrażonej w formie pisemnej.

5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest w całości lub w części nieważne, nieuprawnione lub niewykonalne, takie postanowienie lub jego właściwą część zastępuje się analogicznym obowiązującym obecnie postanowieniem ustawowym lub uznaje się za niestanowiące części niniejszego Regulaminu , jednak nie wpływa to na ważność, skutek wiążący i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

Data utworzenia, 19.01.2018

Ogólne warunki świadczenia usług
na rzecz Użytkowników

Niniejszy Regulamin został przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) w celu określenia warunków funkcjonowania Serwisu www.iliveunderwater.com

Niniejsze „Ogólne warunki świadczenia usług na rzecz Użytkowników” mają zastosowanie do stosunków pomiędzy I live in water sp. S.A. z siedzibą w Pile [dalej: Spółka], której przysługują prawa do Serwisu a Użytkownikami. Organizatorów odsyła się do „Ogólnych warunków współpracy dla Organizatorów”.

1. Definicje

Oferta - asortyment produktów i usług oferowanych przez poszczególnych Organizatorów, za pośrednictwem Serwisu.

Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z usług Organizatorów, jak również prowadząca własny profil w Serwisie, w którym opisuje swoje doświadczenia związane z nurkowaniem, Użytkownikiem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest w szczególności osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, składająca Zamówienie Organizatorowi za pośrednictwem Serwisu.

Umowa - stosunek prawny zawarty pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem dotyczący usług związanych z nurkowaniem .

Serwis - strony internetowe, podstrony, aplikacje, narzędzia i inne urządzenia Serwisu www.iliveunderwater.com oraz jego jednostek powiązanych i partnerów handlowych, na których udostępnia się Usługi.

Organizator - podmiot, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie organizowania wycieczek turystycznych, w szczególności polegających na organizowaniu kursów nurkowania, wycieczek, szkoleń i innych wydarzeń, których głównym celem jest nurkowanie, korzystający z usług świadczonych przez Spółkę po zaakceptowaniu przez nią zgłoszenia rejestracyjnego.

Dane Organizatorów - informacje dotyczące Organizatora, w szczególności, nazwa organizatora, dane kontaktowe, informacje ogólne, wachlarz usług (kursy i szkolenia nurkowania, usługi indywidualne, grupowe, wynajem sprzętu, nocleg), ceny poszczególnych produktów (z VAT), logotyp, grafika.

Miejsce nurkowe - interesujące z nurkowego punktu widzenia miejsce w określonym kraju i rejonie.

Usługi - czynności oferowane Użytkownikowi przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności: publikacja Oferty oraz umożliwienie dodawania ocen, komentarzy i opinii na temat poszczególnych Organizatorów oraz ich wyświetlania.

Konto - spersonalizowany panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego na stronie internetowej www.iliveunderwater.com – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego to Użytkownik może korzystać z usług świadczonych przez Spółkę, w tym w szczególności składać zamówienia na oferowane przez poszczególnych Organizatorów usługi.

Spółka - I live in water spółka akcyjna z siedzibą w Pile, przy ul. Kasztanowa 5A, 64-920 Piła wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Gospodarczy w Poznaniu: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000692593, która świadczy usługi drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

2. Zastosowanie i Postanowienia Ogólne

1. Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług dla Użytkowników [dalej: Regulamin] mają zastosowanie wyłącznie do Usług świadczonych przez Spółkę, za które to ponosi ona pełną odpowiedzialność. Spółka informuje, iż korzystanie z Serwisu przez Użytkowników jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) [dalej: u.ś.u.e], która to odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, (także Regulamin w rozumieniu art. 8 u.ś.u.e). Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady świadczenia Usług oferowanych w Serwisie, ich zakres oraz zasady korzystania z nich. Spółka nie odpowiada natomiast za prawidłowe wykonanie Umowy, nie jest bowiem jej stroną.

2. Usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Użytkowników, a wchodzące w zakres niniejszego Regulaminu mają, w stosunku do Użytkowników charakter bezpłatny.

3. Spółka nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom niniejszy Regulamin za pośrednictwem Serwisu, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.

3. Przedmiot działalności Serwisu

1. Serwis umożliwia wymianę:

a. informacji dotyczących opisanych przez Organizatorów lub Użytkowników Miejsc nurkowych;

b. informacji o szkoleniach i imprezach nurkowych oferowanych przez Organizatorów lub przez inne osoby lub firmy;

c. informacji o interesujących wydarzeniach, ciekawostkach sprzętowych, wiedzy związanej z nurkowaniem;

d. informacji na temat wybranych przez siebie Miejsc nurkowych;

2. Wskazane powyżej usługi będą możliwe w szczególności poprzez:

a. umożliwienie Użytkownikom zapoznania się z treścią Ofert oraz recenzjami innych Użytkowników dot. Organizatorów, w ramach swobodnego poruszania się przez nich po Serwisie;

b. udostępnianie Użytkownikom kont możliwych do zarządzania poprzez umożliwienie Użytkownikom sporządzanie opisów Miejsc nurkowych oraz poprzez opis profilu;

c. tworzenie własnych baz opisowych ze zdjęciami, z możliwością zaawansowanego przeszukiwania i filtrowania danych.

4. Zasady Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

1. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Spółkę, następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Serwisu, a co za tym idzie akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. Świadczenie Usług przez Spółkę na rzecz Użytkownika nie jest ograniczone w czasie.

2. Użytkownicy mają możliwość zarejestrowania się w Serwisie – utworzenia Konta na skutek podania w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej: www.iliveunderwater.com w zakładce „Rejestracja” swojego imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz hasła. Do aktywacji Konta niezbędnym jest kliknięcie przez Użytkownika w link aktywacyjny przesyłany niezwłocznie na podany przez niego adres e-mail. Utworzenie Konta może się również odbyć poprzez wybranie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia lub połączenie Serwisu z aplikacją Facebook.com. Użytkownik może zrezygnować ze świadczonych Usług w każdym czasie.

3. Usunięcie Konta danego Użytkownika następuje na skutek wniosku złożonego przez niego za pomocą poczty elektronicznej na adres contact@iliveunderwater.com lub też formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://www.iliveunderwater.com/pl/contact po upływie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Spółkę.

4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Użytkownika na skutek działania siły wyższej.

5. Korzystanie przez Użytkowników z Usług, jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w przeglądarkę internetową.

6. Korzystanie przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Spółkę jest również możliwe na urządzeniach przenośnych takich jak: smartfon, tablet, palmtop w wersji mobilnej. Warunkiem niezbędnym jest jednak dostęp jednego z urządzeń wymienionych w zd. poprzednim do sieci Internet oraz wyposażenie go w jedną z przeglądarek.

7. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności:

    1. danych i informacji spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego lub stabilności Serwisu;
    2. informacji naruszających jakiekolwiek dobra Spółki lub osób trzecich;
    3. innych danych i informacji naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności treści pornograficznych, odwołujących się do rasizmu, nacjonalizmu, faszyzmu, czy też propagujących przemoc.

8. Korzystając z Serwisu Użytkownicy mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego.

9. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkowników Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy Spółki. W szczególności Użytkownik nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Spółkę na jakąkolwiek szkodę majątkową.

10. Zabronione jest pobieranie przez Użytkowników zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.

11. Spółka zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

12. Spółka ma prawo do natychmiastowego usunięcia Konta danego Użytkownika, w sytuacji rażącego naruszania przez niego postanowień niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności: umyślnego wystawiania niezgodnych z prawdą ocen poszczególnym Organizatorom, dostarczania treści o charakterze bezprawnym, czy też podania nieprawdziwych/fałszywych danych podczas procesu rejestracyjnego

13. W pozostałych wypadkach naruszenia Regulaminu Spółce przysługuje prawo zablokowania Konta Użytkownika do czasu usunięcia naruszeń, a w wypadku gdy nie nastąpi to w terminie wskazanym przez Spółkę – usunięcia Konta z Serwisu.

5. Oferta i Umowa

1. Spółka publikuje Ofertę w imieniu i na rzecz Organizatora w Serwisie, zgodnie z danymi Organizatora przekazanymi przez Organizatora.

2. Spółka prezentuje Ofertę w sposób wyraźnie wskazujący Użytkownikowi jego prawa i obowiązki względem Organizatora.

3. Serwis nie świadczy usług pośrednictwa zawierania Umów między Użytkownikiem a Organizatorem. Celem Serwisu jest przede wszystkim umożliwienie Użytkownikom znalezienie właściwej dla siebie usługi oferowanej przez Organizatorów. Zawarcie Umowy jak również wszelkie transakcje finansowe związane z daną usługą odbywają się w bezpośrednim kontakcie między Użytkownikiem a Organizatorem.

4. W celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z Organizatorem za pomocą danych kontaktowych podanych w Serwisie / w Ofercie.

5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wykonaną usługę przez Organizatora. Wszelkie roszczenia z tytułu wykonania Umowy Użytkownik winien kierować bezpośrednio do Organizatora.

6. Zamieszczanie Wpisów w Serwisie przez Użytkowników

1. Spółka umożliwia Użytkownikom dokonywanie ocen wykonania usług przez poszczególnych Organizatorów w szczególności poprzez możliwość oceny jakości świadczonych usług i rzetelności pracy Organizatorów.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy, wystawione przez Użytkowników oceny nie będą publikowane.

3. Spółka jest upoważniona, lecz nie zobowiązana, do ujawnienia ocen, o których mowa w powyższych ustępach Użytkownikom korzystającym z Serwisu. Oceny ujawniane są w ciągu 7dni. Spółka ma możliwość usuwania wystawionych ocen.

4. Zabronione jest publikowanie w Serwisie treści ściśle komercyjnych, np. reklam i komunikatów PR.

5. Wypowiedzi publikowane przez Użytkowników w Serwisie:

a. nie mogą wzywać do popełnienia przestępstw, być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, ani propagować przemocy.

b. nie mogą być sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, związane z pornografią, używkami, wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej etc. oraz zawierać treści faszystowskie, wulgarne, propagować przemoc, obrażać uczucia religijne, naruszać prawa innych osób itp.

c. nie mogą zawierać treści obscenicznych i obraźliwych, naruszać zasad Netykiety.

d. należy starannie i precyzyjnie formułować nazwy i tematy w Serwisie, zachowując zasady pisowni języka, w którym się wypowiada.

e. Użytkownicy nie powinni krytykować i / lub wyśmiewać innych z powodu prostych według niego zapytań i / lub odpowiedzi. Takie zachowanie jest nie tylko niegrzeczne, jak również niepotrzebnie zaśmieca wątek.

6. Spółka nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych w Serwisie ale będzie dochowywać wszelkich starań aby niezwłocznie usuwać wypowiedzi sprzeczne z niniejszy m Regulaminem.

7. Każdy z Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Spółki i osób trzecich za zamieszczenie w Serwisie wypowiedzi naruszającej zasady Regulaminu.

8. Spółka zastrzega sobie prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i usuwania z Serwisu wypowiedzi, które nie spełniają warunków określonych Regulaminem.

 
7.  Zamieszczanie treści artystycznych w Serwisie przez Użytkowników 

1. Użytkownik ma prawo prezentować w Serwisie dowolne treści, w szczególności zdjęcia pod warunkiem że:

a. stanowią one dzieło wytworzone przez Użytkownika i nie są obciążone prawami lub roszczeniami osób trzecich, bądź Użytkownik otrzymał zgodę rzeczywistego autora materiałów na wykorzystanie ich w celach publikacji, co musi być zaznaczone w opisie treści podczas zamieszczania jej w Serwisie;

b. nie są sprzeczne z obowiązującymi normami obyczajowymi;

c. nie powstały z naruszeniem prawa.

2. Użytkownik może w dowolnym momencie uzupełniać, poprawiać, zmieniać bądź usuwać swoje treści opublikowane w Serwisie.

3. Wszelkie treści prezentowane przez Użytkowników, są widoczne w Serwisie natychmiast po ich zamieszczeniu.

4. Jeżeli do stworzenia treści użyto elementów autorstwa innych osób, Użytkownik musi o tym poinformować w opisie oraz zamieścić informację o wyrażonej zgodzie na użycie tychże elementów lub podać źródło ich pochodzenia pod rygorem usunięcia treści oraz blokady konta Użytkownika.

5. Umieszczone przez Użytkownika treści artystyczne nie mogą zawierać:

a. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,

b. adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych i sklepów internetowych;

c. danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,

d. treści podważających dobre imię, renomę innych Użytkowników,

e. treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, lub uprawnienia osób trzecich,

6. Poprzez umieszczenie treści artystycznej w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie ze zdjęcia oraz jego publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie przez Spółkę dla potrzeb świadczenia Usług w Serwisie, w celach marketingowych i promocyjnych, a także na blokadę publikacji lub usunięcie zdjęcia z Serwisu w przypadku złamania postanowień Regulaminu.

 

8. Prawo właściwe i właściwość sądów

1. Do wykonywania Usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Użytkowników, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827),

2. Wszelkie spory pomiędzy Spółką, a Użytkownikiem odnoszące się do realizacji Usług przez Spółkę będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego.

3. Komisja Europejska prowadzi platformę internetowego rozstrzygania sporów. Strona ta dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/odr. Spółka zastrzega, iż korzystanie z innych alternatywnych mechanizmów rozwiązywania sporów wymaga uzyskania zgody Spółki.

9. Newsletter

Składając Zamówienie, Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie w formie newslettera informacji o ofertach specjalnych i kuponach rabatowych oraz nowościach związanych z Usługami świadczonymi przez Serwis. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę pod adresem: contact@iliveunderwater.com , po uprzednim zalogowaniu na swoje Konto lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod adresem https://www.iliveunderwater.com/pl/contact.

10. Przetwarzanie danych osobowych

Spółka przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Użytkownika. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, w tym możliwość ich poprawiania/zmiany/usunięcia uregulowane zostało szczegółowo w Polityce Prywatności.

Wersja obowiązująca od dnia 19.01.2018